Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

VEREJNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

2023

2022

2021

2020

2019

2018

VZN 2017
VZN č. 1/2017 o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu
VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v MŠ
Príloha č. 1 (FINANČNÉ PÁSMA) k VZN č. 2/2017
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 2016
VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Gyňov - ZaD č. 1
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
VZN č. 3/2016 o správe pohrebiska, Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
VZN č. 4/2016 doplnenie VZN č. 1/2009 - poskytovanie dotácií
VZN 2015
VZN 1/2015
VZN č. 2/2015 miestne dane
VZN č. 3/2015 o poplatku TKO
VZN 2014
VZN č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce Gyňov
VZN č. 2/2014
VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
VZN 2013
VZN č. 1/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obci Gyňov
VZN č. 2/2013 o poplatku na území Obce Gyňov
VZN č. 3/2013 o miestnych daniach v Obci Gyňov
VZN č. 4/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov
VZN č. 5/2013 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
VZN 2012
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
vnútorný predpis o účtovaní majetku r.2012
Rozpočtové príjmy - 2013, 2014, 2015
Rozpočtové výdavky 2013, 2014, 2015
VZN č.3/2012
VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Gyňov
VZN 2011
VZN č. 1/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Gyňov, prevádzkový poriadok domu smútku
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gyňov
VZN č. 2/2011 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Gyňov
VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov v z.n.p.
VZN č. 4/2011 Povodňový plán záchranných prác
VZN č. 5/2011 Podmienky odberu vody z obecného vodovodu
VZN č. 6/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.
VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti na území obce Gyňov
VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gyňov
VZN 2009
Tieto dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na jednotlivé položky.
1 2009 VZN Dotácie
2 2009 VZN Volebná kampaň
VZN č. 3/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Gyňov.
4 2009 VZN Spolunažívanie
5 2009 VZN Mesačný príspevok MŠ
6 2009 VZN Miestne dane 2009
7 2009 VZN MS dotácia na dieťa
Pripomienky k vzn 2009
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár