Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Valaliky

 02.09.2019

Obec Valaliky

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kostolná 10, Valaliky

s predpokladaným nástupom od  1. novembra 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy musí podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (§ 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.) v kategórii učiteľ (§ 19 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.) a podkategórii učiteľ základnej umeleckej školy (§ 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z.), najmenej vyššie odborné vzdelanie (§ 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.) a získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§ 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 30 ods. 1 alebo získal prvú atestáciu podľa § 90 ods. 1 písm. a) bod 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 3. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. uchádzač musí spĺňať ďalšie  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 9 ods. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.), a to
  • bezúhonnosť (podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • zdravotnú spôsobilosť (podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • ovládať štátny jazyk (podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. ovládať legislatívu vzťahujúcu sa na základnú umeleckú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a overené kópie dokladu získaní prvej atestácie alebo jej náhrade podľa ustanovení § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,

- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja základnej umeleckej školy,

- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kostolná 10, ValalikyNeotvárať!“ termíne do 13.9.2019 do 1200 hod. na adresu:

Obec Valaliky

Obecný úrad

Poľná 8

044 13 Valaliky

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Valaliky, dňa 2.9.2019

Ing. Štefan Petrík

starosta obce

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár