Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Sokoľany

 03.06.2019

Obec Sokoľany

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Sokoľany 148

s predpokladaným nástupom od  1. júla 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy musí podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

 1. spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (podľa § 7, § 8, § 8a alebo § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)  na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) (podľa § 7 ods. 2 a § 13 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 2. získanie prvej atestácie podľa §61 ods. 7 v súlade s §49 ods. 7 alebo vykonanie prvej atestácie podľa §49 zákona č. 317/2009 Z. z., kariérový stupeň učiteľ pre predprimárne vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa §27 ods. 2 písm. c) a §30 ods. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
 3. spĺňať podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v súlade s ustanovením §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. uchádzač musí spĺňať ďalšie  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.), a to
  • bezúhonnosť (podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • zdravotná spôsobilosť (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • ovládať štátny jazyk (podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo,
 2. ovládať legislatívu vzťahujúcu sa na materskú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie alebo jej náhrade,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,

- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Sokoľany 148Neotvárať!“ termíne do 14.6.2019 do 1200 hod. na adresu:

Obec Sokoľany

Obecný úrad

Sokoľany 193

044 57 Haniska

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Sokoľany, dňa 3.6.2019

František Beregszászi

starosta obce

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár