Obec Gyňov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Trstené pri Hornáde

 27.05.2019

Obec Trstené pri Hornáde

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 94, Trstené pri Hornáde

s predpokladaným nástupom od  1. júla 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa plnoorganizovanej základnej školy musí podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

 1. spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (podľa § 7, § 8, § 8a alebo § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)  na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii  učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy - § 12 písm. a) a § 13 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.) alebo na výkon pedagogickej činnosti v podkategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy - § 12 písm. a) a § 13 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 2. získanie prvej atestácie podľa §61 ods. 7 v súlade s §49 ods. 7 alebo vykonanie prvej atestácie podľa §49 zákona č. 317/2009 Z. z., kariérový stupeň učiteľ pre primárne vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa §27 ods. 2 písm. c) a §30 ods. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) alebo kariérový stupeň učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa §27 ods. 2 písm. c) a §30 ods. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
 3. spĺňať podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v súlade s ustanovením §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. uchádzač musí spĺňať ďalšie  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 6 ods. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.), a to
  • bezúhonnosť (podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • zdravotná spôsobilosť (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • ovládať štátny jazyk (podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.),
  • má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo,
 1. ovládať legislatívu vzťahujúcu sa na základnú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie alebo jej náhrade,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja základnej školy,

- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 94, Trstené pri HornádeNeotvárať!“ termíne do 7.6.2019 do 1200 hod. na adresu:

Obec Trstené pri Hornáde

Obecný úrad

Osloboditeľov 118

044 11 Trstené pri Hornáde

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Trstené pri Hornáde, dňa 27.5.2019

Mgr. Matej Kočiš

starosta obce

1 2
Triedenie odpadu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár